Årsmøteprotokoll 2008

Årsmøteprotokoll 2008

GASKA-FINNMÁRKKU SÁMIID DUODJI

 

Årsmøte 2008

 

Sted: Kunes skole i Lebesby

Dato: 19. april 2008 kl. 1200-1430

 

Tilstede: Brita Kåven, Audhild Wikerøy, Solveig Johannessen, Solveig Tangeraas, Karl Fr. Teigen

 

Gjester: Karl Fr. Teigen, Sámiid Duodji.

 

Saksliste:

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og protokolljusterer

Sak 3: Årsmelding 2007

Sak 4: Regnskap 2007

Sak 5: Handlingsplan (her kan medlemmer ta opp saker dere vil styret skal jobbe med i

2008-2009)

Sak 6: Medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2008

Sak 8. Inkomne saker

Sak 9: Valg

- Styremedlemmer

- Styreleder

- Varamedlemmer

- Valgkomite og varamedlem

- Revisor

- Representatner til Sámiid Duodjis landsmøte 2008

- Representant til styret i Beassi

Sak 10: Årsmøteuttalelser

 

Sak 1: ÅPNING

 

Styreleder åpnet årsmøtet.

 

Sak 2: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG PROTOKOLLJUSTERER

 

Vedtak: Møteleder: Solveig Tangeraas

Sekretær: Brita E. Kåven

Protokolljusterere: Alle skriver under protokollen

 

Sak 3: ÅRSMELDING 2007

 

Vedtak: Årsmelding godkjent.

 

Sak 4: REGNSKAP 2007

 

Vedtak: Saldo pr 31.12.07 er hhv. kr. 41 186,79 og kr. 23138,94.

Enstemmig godkjent.

 

SAK 5: HANDLINGSPLAN 2008 – 2009

 

Vedtak: Handlingsplan med 12 punkter.

 

SAK 6: MEDLEMSKONTINGENT 2008

 

Vedtak: Medlemskontingent økes til kr. 250,-

 

SAK 7: BUDSJETT 2008

 

Vedtak: Budsjett med kr. 92 500,- godkjennes.

 

SAK 8: INNKOMNE SAKER

 

 1. Studieorganisasjon behandles på landsmøte 2007
 2. Egne kursbevis for SD
 3. Egne kursplaner i SD
 4. Sende en søknad til drift av Mearrasámi Duodjedállu
 5. Næringsavtale for duodji, innspill

I flg. Hovedavtalen for duodji, skal DES og SD levere et felles dokument. Kultur og fag blir ikke godtatt av DES. Saken fremmes for kontrollkomiteen i Sametinget i forhold til tolking av intensjonen med avtalen, og hvilken strategi Sametinget har i forhold til duodji. Ubalanse i styrkeforholdet mellom DES og SD.

 

SAK 9: VALG

 

Vedtak: Styremedlemmer:

Solveig Johannessen, 2008-2010, gjenvalg

Elna Persen 2008-2010, gjenvalg

Laila Eliassen 2008-2010

 

Varamedlemmer:

Heidi Lindkvist Holmgren, varamedlem for Elna Persen, 2008-2010, gjenvalg

Ola Van der Eynden, varamedlem for Solveig Johannessen, 2008-2010, gjenvalg

Mary H. Stueng, varamedlem for Laila Eliassen 2008-2010

 

Representanter til Landsmøtet 2008:

Styret med varamedlemmer.

 

Valgkomite: Svenn Roger Gustafsson, Mona Kemi, Tora Johansen, gjenvalg.

 

 

SAK 10: LANDSMØTESAKER

 1. 3 årig satsingsområde for det sjøsamiske
 2. Duodjemesser med andre arrangementer, en egen pakke, informasjon, eks. DI
 3. Planlegging av SDs 30 år-jublieum i 2009, forslag om Samerådets pris, jubileumshefte
 4. Oversikt over hva som fins av dokumentasjoner, innsamlingsarbeid, kursplaner, alt medlemsorganisasjonene har drevet på med. For å kunne samarbeide over regiongrensene for å utveksle ideer, lære av hverandre, spesielt hvordan fylle konto. Dette også for å vite om hvilke prosjekter som allerede er gjort, og om hva det er behov for innen sámi duodji.
 5. SD må foreta en kartlegging av hvilket behov det samiske samfunnet har i forhold til utredninger,dokumentasjoner for at denne kunnskapen ikke skal gå tapt, og på hvilken måte dette skal skje.
 6. Samme kursavgift/ priser på div. duodji
 7. Duodjiavtalen

 

 

 

Brita E. Kåven

referent

 

Audhild Wikerøy 

Solveig Johannessen 

Solveig Tangeraas 

Karl Fr. Teigen

 

 

 

Unknown User

08.12.2017

Midt - Finnmark