Årsmøte 2009

Årsmøte 2009

Referat årsmøte Duodje Nordlánnda mandag 16. Februar 2009 kl.1800 – Tysfjord ASVO.

 

Tilstede : 4 medlemmer. Gjest : Vibeke Larsen, Sametingets rådsmedlem.

 

Sak 1 : Åpning og konstituering. Forslag : Ordstyrer Aline Mikkelsen. Forslag : Sekretær Karete Pedersen. Enstemmig vedtatt.

Saksliste godkjent : Sak 1 : Åpning og konstituering. Sak 2 : Regnskap og årsmelding 2008. Sak 3 : Veilederstilling i lulesamisk område. Sak 4 : Årsplan 2009 med budsjett. Sak 5 : Valg av delegater til landsmøte i Samiid Duodji. Sak 6 : Valg – Styreleder (Aline) er på valg i år. Ny leder velges for 2 år. Sekretær (Adele) har søkt om fritak fra sitt verv. Ny sekretær velges for 1 år. Kasserer (Karete) er ikke på valg i år. Sak 7 : Eventuelt. Enstemmig vedtatt.

Sak 2 : Regnskap og årsmelding 2008

Regnskap: Regnskapet godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Årsmelding: Årsmelding godkjennes med endringer. Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 3 : Veilederstilling i lulesamisk område

Vibeke Larsen informerte om: Den ene nytilsatte veilederstillingen skal også dekke lulesamisk område, men hun ser at det kan bli umulig pga. det er ei ½ stilling. –Praktisk vanskelig.

Via Sametinget går det over 13 millioner til duodje. I 2008 var det et underforbruk på 2,7 millioner. Sametinget har hatt tillit til Duodjiinstithutta, men rådsmedlem Vibeke Larsen ser at ikke alle samiske områder blir ivaretatt.

Sametinget kan gå inn å øremerke midler, men det er ikke så veldig ønskelig. Rådsmedlem sendte signaler om at midler finnes, men hun vet ikke hvordan det skal gjøres.

Duodje Nordlánnda lurer på om ikke Sametinget har legimitetsansvar overfor duodjemiljøer-kan Sametinget gå inn å øremerke midler til plasser som ikke blir prioritert, særlig små områder. Det vil ramme Sametinget når de ikke kan rettferdiggjøre alle områder. Det må bli en rettferdig fordeling av alle millionene.

 

Sak 4 : Årsplan 2009 og driftsbudsjett

Årsplan godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Driftsbudsjett godkjennes. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Valg av delegater til landsmøtet i Samiid Duodji

Aline Mikkelsen reiser i regi av Samiid Duodji. Vi vet ikke enda hvor mange delegater vi får. Landsmøtet blir i Vest - Finnmark. Landsmøtet delegerer til styret hvilke delegater som reiser.

 

Sak 6 : Valg

Valg av nytt styre ble ikke foretatt pga. ingen kanidater. Det gamle styret sitter inntil ekstraordinært medlemsmøte er avholdt. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 7 : Eventuelt

Ingen saker.

 

Årsmøtet hevet kl. 20.45.

 

Karete Pedersen

Møtereferent

Unknown User

08.12.2017

Nordland