Ekstraordinært årsmøte 2009

Ekstraordinært årsmøte 2009

Sted: ASVO

Dato: 3. juni 2009 kl.1800

 

Til Stede:

Gjester: Vibeke Larsen, Sametingsråd

Tove Kvernmo Gaup, veileder Duodjeinstituhta

Lars Magne Andreassen, underdirektør Árran

Albert Fagernes, ASVO

Per Inge Finnesen, utreder

 

Medlemmer: Anna Kuoljok

Aline Mikkelsen

Anny Nilsen

Marita Mikkelsen

Ingar Nikolaisen Kuoljok

 

Anna Kuoljok ønsket velkommen og åpnet for informasjon fra gjestene om de respektive institusjonenes rolle i forhold til veiledertjeneste for duodje. Det ble deretter åpnet for spørsmål.

 

Vibeke Larsen opplyste at Sametinget stiller midler til disposisjon for veiledertjeneste i lule- og pitesamisk område. Alle kan søke, også Duodji Instituhta, men søknaden vil bli avgjort på grunnlag av dens innhold. Sametinget anser at det er viktig med stabile institusjoner som arbeidsgivere og at duodjemiljøet setter premissene for det faglige innholdet. Det er avsatt 300.000 i år, og det er mulighet for å omdisponere flere midler til dette formålet. Det er viktig at det er et samarbeid mellom miljøene i lule- og pitesamisk område. Det første året vil være prosjektfase, med sikte på fast bevilgning fra neste år. Trygghet, kompetanse og flere framtidige finansiører er viktig for duodje.

 

Tove Kvernmo Gaup informerte om sitt arbeid som duodjeveileder for Duodji Instituhta, med store avstander, 50 % stilling og liten praktisk kunnskap om lokale lule- og pitesamiske tradisjoner. Hun ønsket samarbeid med den nye veiledertjenesten når den er på plass, uansett hvem som får ansvaret for den.

 

Albert Fagernes opplyste at ASVO gjerne stiller lokaler til disposisjon og kan ha ansvaret for den daglige driften, men at det er uaktuelt for ASVO å ha arbeidsgiveransvaret.

 

Aline Mikkelsen overleverte kommentarbrev av 03.06.2009 fra Sámiid Duodji ved Karl-Fredrik Teigen.

 

Per Inge Finnesen fikk deretter ordet for å utdype sin utredning, og svare på de spørsmål han fikk.

 

Per-Inge Finnesen opplyste også at Nordland Fylkeskommune har en samarbeidsavtale med Sametinget der duodje er med. De samiske kulturinstitusjonene som f. eks., har muligheter til å søke om store prosjekter på opptil tre år over denne avtalen. Fylkeskommunen har styreplass i Arran og vil bruke den til å styre hvordan midlene brukes.

 

Søknadsfristen er 1. september, men Vibeke Larsen anbefalte at søknaden er sendt i løpet av juni.

 

Dagsorden

 

1. Åpning

Anna åpnet møtet.

 

2. Valg av:

a. Møteleder.

Anna ble valgt som møteleder

 

b. Referent.

Ingar ble valgt som referent

 

3. Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

 

4. Godkjenning av dagsorden

Godkjent

 

5. Valg av to varamedlemmer, for region Nordland, til landsorganisasjonen Sámiid Duodji.

Inga Karlsen valgt som 1. vara og Stein Otto Bugge som 2. vara.

 

6. Valg av alternativ for arbeidsgiveransvar ift. veilederstilling i duodje i lule- og pitesamisk område.

 

På grunn av få oppmøtte, utsettes vedtaket.

 

Saken avgjøres på bakgrunn av skriftlig/mail- avstemning fra medlemmene. Medlemmene gir sitt svar via brev eller epost til Marita Mikkelsen, ma-kami@hotmail.com. Svaret må være inngitt eller poststemplet 12. juni 2009. Det alternativet som får flest stemmer, er Duodje Norlanddas vedtak.

 

Det stemmes over følgende forslag til vedtak:

 

1. Arran, ASVO og Duodje Norlandda inngår en samarbeidsavtale. Avtalen regulerer hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres med Árran som arbeidsgiver, ASVO som tilrettelegger for vegledning og Duodje Norlándda som duodjefaglig kvalitetssikrer. I denne prosessen skal arbeidet som utføres av Duodje Norlannda finansieres gjennom de omsøkte midlene.

 

2. Duodje Norlandda stiller seg bak Sámiid Duodji som arbeidsgiver for veiledertjenesten dersom Sámiid Duodji søker.

 

3. Duodje Norlandda anbefaler ingen av disse alternativene.

 

 

7. Ansvar for prosjektet ”Lulesamisk språkmotiverende treff”

Aline Mikkelsen får ansvaret for å administrere og gjennomføre dette prosjektet.

 

Marita Mikkelsen måtte forlate møtet.

 

8. Valg av ny styreleder og vararepresentant for Duodje Nordlánnda

 

Anna trekker seg fra styrearbeidet fra nå av på grunn av arbeidsbyrde.

Det var ikke forslag på nye medlemmer. Nåværende styre, bestående av Marita

Mikkelsen og Sven Egil Knutsen-Duolljá, konstituerer seg selv.

 

Medlemmene oppfordres på det sterkeste om å melde seg til styrearbeid

dersom foreningen skal bestå.

 

 

9. Opplesning og godkjenning av protokoll

 

Protokollen ble opplest og godkjent.

 

10. Avslutning

 

Møtet hevet kl. 21.00.

 

 

Ingar Kuoljok

referent

 

 

Anna Kuoljok 

Aline Mikkelsen 

Anny Nilsen

Unknown User

08.12.2017

Nordland