Årsmøteprotokoll 2010

Årsmøteprotokoll 2010

ÅRSMØTE ÅARJELSAEMIEN DAJVE 27.11.2010.

SNÅSA HOTELL, KL 15.30

 

Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.

Berit Ellen G.Jåma velges som møteleder, Laila Wilks velges som sekretær og Hanne-Lena Wilks og Nils Ove Gustafsson velges som protokollunderskrivere.

 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen godkjennes

 

Sak 2 Årsmelding og regnskap.

Styret har bestått av Berit ellen G Jåma, leder, Aud Renander og Elsa Lifjell. Elsa Lifjell var sekretær og kasserer. Hun trekte seg og Nils Arvid Westerfjell trådte inn som styremedlem. Det har ikke vært virksomhet dette året.

 

Regnskap det er ikke laget regnskap da styret ikke har hatt alle kontoutskriftene og årssluttoppgjør. Det har ikke vært utbetalt tilskudd fra Samiid Duodji for 2009 pga at regnskap ikke har vært innlevert.

Vedtak: Regnskapet for 2008-09 blir utsatt i påvente av ekstraordinært årsmøte senere i år.

Styret innkaller til dette møtet som bestemmes å være tirsdag 14.desember kl 18.00 på Gielem nastedh. En oppdatert medlemsliste skal også legges frem på dette møtet.

 

Sak 4. Valg. Det skal velges leder, medlem og varamedlem. Disse velges for 2 år. Ann Sofi Fjällstrøm velges som leder og Ristin Kant som medlem. Vara: Hanne-Lena Wilks og Håvard Danielsen. Styret konstituerer selv sekretær og kasserer.

 

Sak 3. Virksomhetsplan 2011. saken utsettes til ekstraordinært årsmøte.

 

Sak 5 Eventuelt. Ingen saker.

 

Møtet hevet 16.30

 

 

 

Hanne Lena Wilks

Nils Ove Gustafsson

 

 

Unknown User

08.12.2017

Sør Samisk