Årsmøte 2009

Årsmøte 2009

Romssa Samiid Duodji

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE

 

Tid: 25. april 2009 kl.09.00

 

Sted: Grand Hotell, Tromsø

 

 

 

Saksliste:

 

1. Ingen anmerkninger til møteinnkallelsen

10 stemmeberettige tilstede, derav 3 fra styret. Leder meldt forfall pga. sykdom.

 

2. Konstituering

Møteleder: Elin Larsen

Referent: Oddveig Nymo Dalbakk

Protokollunderskrivere: Mary Mikalsen Trollvik, Anne Rørslett

 

3. Årsmelding

Styrets årsmelding legges fram av møteleder

 

Forslag fra Odd Dalbakk om at følgende tas med i årsmeldingen:

” Duodjeinstituhtta i Kautokeino har oppnådd finansiering og ansatt 2 design – og

duodjiveiledere i 50% stillinger, med virkeområde Troms og Nordre Nordland”.

 

Vedtak: Fremlagte årsmelding godkjennes med tilleggsforslaget fra Odd

Dalbakk

 

4. Regnskap

Legges fram av regnskapsansvarlig.

 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent

 

5. Budsjett

Forslaget legges fram av styret

I forslaget ligger underbudsjettering på kr. 4.250.

 

Berit Oskal stiller spørsmål om ikke det er naturlig å også lage budsjett for 2010.

Dette bl.a. av hensyn til diverse søknadsfrister.

 

Vedtak: Budsjettforslaget ensemmig vedtatt.

Årsmøtet ber det nye styret vurdere å se på budsjettforslag også for 2010.

 

 

 

 

 

6. Innkomne saker

 

A. Høringsdokument fra Riikasearvi sami duojis:

Styrets forslag til nye satser for medlemskontigent.

 

Vedtak: Enstemnig vedtatt.

 

B. Høringsdokument fra Riikasearvi sami duojis:

Vedtekter § 2 Medlemsskap.

 

Vedtak:

” Kontingent fra searvier/ duodjilag opphører.

Enkeltmedlemmer betaler en sum til Riikasearvi sami duojis, der summen blir

tredelt;

1/3 går til Riikasearvi sami duojis

1/3 går til regionen

1/3 går til lokallaget.”

 

7. Valg

 

Valgkomiteens leder Mary Mikalsen Trollvik legger fram forslaget:

Leder: Risten Anne Eira, Sørreisa – valgt for 1 år

Styremedlem: Ingrid Johansen, Kåfjord – valgt for 2 år

Styremedlem: Johan Rørslett, Sørreisa – valgt for 2 år

Styremedlem: Oddveig Nymo Dalbakk, Skånland – valgt for 2 år

 

( Styremedlem: Liv Slettli, Gratangen, ikke på valg ).

 

Varamedlemmer:

1. ( Tone Elvebakk , Evenes – ikke på valg )

2. Aud Karin Furuseth, Kåfjord – valgt for 2 år

3. Berit A. Oskal, Sørreisa – valgt for 2 år

 

Valgkomite:

Leder: Anne Oskal Rørslett – valgt

Medlem: Mary Mikalsen Trollvik – valgt

Medlem: Årsmøtet gir styret mandat til å velge medlem

 

Representant til Riikasearvi Samiid Duodji:

Risten Anne Eira – valgt

Oddveig Nymo Dalbakk – valgt som vara

 

Regnskapsfører: Odd Dalbakk, Skånland – valgt

Revisor: Olav Andersen, Skånland – valgt

 

Delegater til Samiid Duodjis landsmøte:

1. Risten Anne Eira

2. Ingrid Johansen

3. Oddveig Nymo Dalbakk

4. Liv Slettli

Vara:

1. Johan Rørslett

2. Tone Elvebakk

3. Aud karin Furuseth

4. Berit A. Oskal

 

 

Møtet avsluttet kl. 12.40

 

 

 

Oddveig Nymo Dalbakk

referent

 

 

Protokollunderskrivere:

Anne Oskal Rørslett ( sign ) Mary Mikalsen Trollvik ( sign )

Unknown User

08.12.2017

Troms