Årsmelding 2008

Årsmelding 2008

Årsmelding for Romssa Samiid Duodji 2008

 

Styret har bestått av: Grete Seppola, styreleder

Odd Dalbakk, regnskapsansvarlig

Mary Mikalsen Trollvik

Risten Anne Eira Oskal

Liv Slettli

Varamedlemmer: Tone Elvebakk

Eli Anne Guttorm Eira

Isak Nils Oskal

Valgkomite: Mary Mikalsen Trollvik (leder),

Oddveig Nymo Dalbakk,

Anne O Rørslett

Representanter i styret for landsorganisasjonen Samiid Duodji: Mary Mikalsen Trollvik

 

Romssa Samiid Duodji avholdt sitt årsmøte i 2008 på Grenebua i Manndalen 26.april med totalt 7 deltakere – 2 forfall var meldt, 3 påmeldte uteble.

I perioden har RSD hatt 16 medlemmer, derav 3 tilsluttede lag.

 

Romssa Samiid Duodji har hatt 5 styremøter i 2008, 3 før årsmøtet og 2 etter april 2008.

Det er behandlet 36 saker. I tillegg har vi forsøkt å kommunisere via mail.

Møtene har hatt 4 deltakere, det har ikke lykkes å oppnå kontakt med siste styrerepresentant og vara.

 

Størst fokus har vært på tilbud til medlemmene – kurs, arrangement, informasjon og rammevilkår. Vi har også etterlyst en dialog med medlemmene, men får få tilbakemeldinger.

Det er sendt ut 2 informasjonsbrev til medlemmene i perioden.

 

Duodjeinstituhtta i Kautokeino har oppnådd finansiering og ansatt to design- og duodjeveiledere i 50 % stilling med virkeområde Troms og Nordre-Nordland.

 

Regnskapet for perioden viser et overskudd på kr 13062.

Dette skyldes i hovedsak liten aktivitet.

Styret legger fram regnskapet for årsmøtet og foreslår at overskuddet overføres til egenkapitalen.

 

Manndalen 1.april 2009

Styret for Romssa Samiid Duodji

 

Grete Seppola (styreleder) 

Odd Dalbakk (regnskapsansvarlig)

 

Risten Anne Eira Oskal 

Mary Mikalsen Trollvik

 

Unknown User

08.12.2017

Troms